Foreningen


Foreningen
The Garden Studio

The Garden Studio er en forening.
Se vedtægter nederst

Alle, der ønsker at være en del af The Garden Studio, og på den måde støtte en anderledes og kunstnerdrevet kunstscene på Djursland, kan blive medlem.
Det koster 100 kr. om året.

Som medlem har du stemmeret på den årlige generalforsamling.

Du modtager hver anden måned et nyhedsbrev, som fortæller om hvad der sker på stedet, og der er beretninger fra nogen af de udstillende og optrædende kunstneres værksteder.

Du har gratis entre til haven i den almindelige åbningstid, undtaget de dage hvor der er særlige arrangementer, som koncerter og ferniseringer.

Et par gange om året vil der være særlige arrangementer for medlemmerne.
Det kan være artist-talks, Skt. Hans aften eller fællesspisninger i haven mm.

Ønsker Du at blive medlem – send os en mail


Bestyrelsen består pr. 31. marts 2021 af:

Marie Skriver, skolelærer, Trustrup Formand
Cecilie Vincentz, forograf, Sdr. Homå Kasserer
Rebecca Ryan Thomsen, komponist og musiker, Ålsø
Ole Husum, advokat, Grenå
Nanna Vibe Spejlborg Juelsbo, Gravlev og Seyðisfjörður, journalist og kreativ iværksætter
Niels Freese, Hvidovre, business development fundraiser
Allan Kartin, opfinder, tidl. Ebeltoft Filmhøjskole, Gravlev
Hans-Jørn Allerman, tømrermester, Ålsrode Suppleant

Praktisk arbejde på The Garden Studio

Vi arrangerer løbende arbejdsdage (se kalender), hvor forskellige praktiske opgaver bliver løst, og der holdes berigende frokost - eller kaffepauser på terrassen.
Det er festligt og inspirerende at arbejde i flok, og man deltager i den udstrækning og omfang, det er muligt!

Har du særlige kompetencer, vi må have lov at trække på, hører vi meget gerne fra dig!

Har du lyst til at deltage i det praktiske arbejde på The Garden Studio, kan du henvende dig til 
Ulla Lundsgart 
på mail eller telefon 61 78 19 83

Vedtægter for foreningen The Garden Studio


vedtaget på generalforsamlingen 31/3 2021

§ 1. Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er The Garden Studio.

Foreningens base er beliggende på den kunstneriske virksomhed Ansegaard, Fladstrupvej 33, 8570 Trustrup. Foreningens hjemsted er Norddjurs Kommune.

§ 2. Formål

Foreningens formål er at drive The Garden Studio som en professionel, ikke kommerciel* scene for alle kunstarter på Fladstrupvej 33, 8570 Trustrup.
The Garden Studio skal, i kraft af intimitet og en utraditionel præsentationsform, tjene til at bringe den professionelle kunst ud til et bredt kunst publikum i almindelighed, og lokalbefolkningen i særdeleshed.

Det er stedets opgave at bidrage med kulturelle tilbud af eksperimenterende karakter, med fokus på kvalitet, professionalisme og originalitet.

The Garden Studio skal hele tiden arbejde på at nedbryde barrierer mellem kunstnerne indbyrdes, og mellem kunstnerne og deres publikum.

Foreningen The Garden Studio skal skabe et kreativt vækstmiljø i form af både skole, værksteder og scene.
Dette ud fra en overbevisning om, at både det skabende, det udøvende og det undervisende kommer fra - og bør komme fra det samme sted.

Det er foreningens opgave at udbrede kendskabet til The Garden Studio både lokalt og nationalt.
The Garden Studio skal arbejde på hele tiden at skabe samarbejder med andre aktører i lokalsamfundet.

Desuden at arbejde på at lave samarbejder med kunstnere fra udlandet, herunder gennem et artist-in-residency på foreningens base.

§ 3. Organisation

Foreningen The Garden Studio’s overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis, og som har lyst og vilje til at udbrede foreningens formål.

Generalforsamlingen vælger:

  • En bestyrelse på 3-5 personer
  • 1-2 suppleanter for bestyrelsen
  • 1 revisor
  • 1 suppleant for revisor

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, dog således at 2 personer på foreningens stiftende generalforsamling kun vælges for 1 år. Revisor og suppleanter er på valg hvert år.

§ 4. Generalforsamlingen

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel gennem elektroniske medier til det enkelte medlem. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent

4. Indkomne forslag. Forslag skal være modtaget hos bestyrelsens formand senest en uge før generalforsamlingen.

5. Valg (Jf. § 3)
6. Eventuelt
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal.

§ 5. Foreningen The Garden Studio’s bestyrelse.

Foreningen The Garden Studio’s daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3). Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen uddelegerer den daglige drift til et forretningsudvalg, som består af formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungere som idéudviklingsforum for foreningen.

Tegningsret: Foreningen forpligtes ved underskrift af enten formanden eller kassereren. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens interesser.

I bestyrelsens møder deltager den kunstneriske leder på Ansegaard uden stemmeret. Den kunstneriske leder fungerer tillige som kunstnerisk vejleder og rådgiver over for bestyrelsen.

§ 6. Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 7. Medlemskab

Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemskab er bindende for et år ad gangen.

§ 8. Kontingent/finansiering

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

Foreningen The Garden Studio’s aktiviteter søges herudover finansieret ved sponsor- og annoncestøtte samt bidrag fra offentlige/private virksomheder, fonde, billet indtægter, øvrige foreninger/institutioner og private personer.

§ 9. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på 3⁄4 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det. Indkaldelse sker, hvis 1/2 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4. Dagsorden skal motiveres.

§ 11. Regnskab

Regnskabsåret for Foreningen The Garden Studio er kalenderåret.

§ 12. Opløsning

Opløsning af foreningen kræver et flertal på 3⁄4 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.

Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige kunstneriske formål.

Foreningen The Garden Studio er stiftet den 17/10-2018